Hướng Dẫn Đăng Nhập

Đăng nhập vào Tictop chưa bao giờ đơn giản đến thế.

Đăng nhập bằng email

Đăng nhập bằng số điện thoại

Hướng Dẫn Quản Lý Thời Gian

Bắt đầu thiết lập một ngày làm hiệu quả cùng với Tictop.

Hướng Dẫn Tạo Công Việc

Hãy để Tictop giúp bạn tạo công việc một cách nhanh nhất.

Tạo công việc cho bản thân

Tạo công việc với ghi chú

Tạo công việc cho người khác

Tạo công việc với audio

Thiết lập trạng  thái hoàn thành

Lên kế hoạch cho ngày làm việc hiệu quả

Hãy để Tictop giúp bạn tạo công việc cho đồng nghiệp một cách nhanh nhất.

Lên kế hoạch làm việc